OTO
NOVOTNÝ

 

 

 Zaměření a praxe:

•  jako hlavní partner kanceláře se zabývá především právní analýzou složitějších případů a metodickým vedením kanceláře

•  v roce 1990 byl jmenován  profesorem trestního práva na Právnické fakultě UK a v této funkci působil až do roku 2004

Vzdělání:

•  Právnická fakulta Univerzity Karlovy

 

Ocenění a vyznamenání:

•  Jubilejní medaile udělovaná Univerzitou Karlovou k 650. výročí jejího založení

•  Randova medaile udělovaná Jednotou českých právníků

•  Řezáčova medaile udělovaná Vězeňskou službou ČR

 
 

Z publikační činnosti Prof. Oto Novotného:

NOVOTNÝ, O.: Právní stát a trestní právo, Právo a zákonnost, Praha, roč. 1991, č. 1
NOVOTNÝ, O.: K problematice teoretických východisek budoucí kodifikace trestního práva hmotného, Justičná revue, roč. 1991, č. 1, Bratislava
NOVOTNÝ, O. et al.: Právo občanů na bezpečnost, návrh dokumentu Československého helsinského výboru, Literární noviny ze dne 1. 8. 1991, Právník ročník 1992, č. 1
NOVOTNÝ, O.: Alternativy uvěznění (K problematice reformy trestněprávních sankcí v ČR), Právní praxe, roč. 1993, č. 2
NOVOTNÝ, O. et al.: Dostat kriminalitu pod kontrolu, Zpravodaj Českého helsinského výboru 1994, Lidové noviny ze dne 13. 1. 1995
NOVOTNÝ, O. et al.: Trestní právo hmotné, I. Obecná část, Praha, CODEX Bohemia, 3. vydání, 1997
NOVOTNÝ, O. et al.: Trestní právo hmotné, II. Zvláštní část, Praha, CODEX Bohemia, š. vydání, 1997
NOVOTNÝ, O.: O otázkách hospodářského trestního práva, Právní praxe, roč. 1997
NOVOTNÝ, O.: Privilegované postavení právnických osob, Ekonom, roč. 1997, č. 36,
NOVOTNÝ, O.: Stop zaviněným úpadkům, Ekonom, roč.1997, č. 37
NOVOTNÝ, O.: Represe je jedním z předpokladů hospodářské prosperity, avšak přednost by mělo mít předcházení trestným činům, Hospodářské noviny, roč. 1997, č. 217, ze dne 6. 11. 1997
NOVOTNÝ, O.: Finanční kriminalita a vybrané otázky její kontroly, přednáška na konferenci "Prevence kriminality ve finančním sektoru" uspořádané Bankovním institutem, a.s. Praha, dne 25. 6. 1998 (sborník z konference)
NOVOTNÝ, O.: Finanční kriminalita a vybrané otázky její kontroly, Bankovnictví, roč. 1998, č. 16; Pojistný obzor, roč. 1998, č. 9; Hlásí se policie, roč. 1998, č. 6
NOVOTNÝ, O.: Kriminalita, trestní právo, kodifikace (vybrané problémy), in Trestní právo roč. 1998, č. 10 a 11; in Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Jubilejní sborník 1348 - 1998, Praha, 1998
NOVOTNÝ, O.: Landesbericht Tchechische Republik, in Strafrechtsentwicklung in Europa 5.2, Max - Planck - Institut fűr ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg im Breisgau, 1999
NOVOTNÝ, O.: Vystoupení na semináři uspořádaném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR k návrhu velké novely trestního řádu dne 11. 1. 2000, Právní praxe, roč. 2000, č. 3
NOVOTNÝ, O.: Kriminologie, ASPI Publishing, 2. vydání, Praha, 2004
NOVOTNÝ, O.: Znovu k návrhu nového trestního kodexu, Trestní právo, roč. 2005, č. 3